Goodman and Kruskall's Tau

 
1
2
3
4
5
6
a
b
 
c
d
e
f

tr= tc= สำหรับทดสอบ

หมายเหตุ ความถี่ที่เป็นค่า 0 ไม่จำเป็นต้องใส่ในตาราง