Odd Ratio And Relative Risk

 
 
ผลแบบที่ 1
ผลแบบที่ 2
ตัวแปรต้นลักษณะที่ 1
ตัวแปรต้นลักษณะที่ 2


หมายเหตุ ความถี่ที่เป็นค่า 0 ไม่จำเป็นต้องใส่ในตาราง