Kendall U

       
a
b c d e f
a
-
b
-
c
-
d
-
e
-
f
-

ค่า k = ค่า n =

หมายเหตุ ป้อนเฉพาะแนวทแยงล่าง
ความถี่ที่เป็นค่า 0 ไม่จำเป็นต้องใส่ในตาราง
วิธีแปลงและป้อนข้อมูลลงในตาราง