หน้าแรก     บทเรียน     โปรแกรม     ผู้จัดทำ     เอกสารอ้างอิง
 

- บทนำ
- การวัดความสอดคล้องกัน
- การวัดความสัมพันธ์- พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
- คณะวิทยาศาสตร์
- ภาควิชาสถิติประยุกต์

 


       การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม เป็นการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปตารางการแจกแจง ( The Contingincy Table) โดยเริ่มต้น จากตารางที่เล็กที่สุดคือ 2x2 ,2xr ,sx2 ,sxr หมายความว่ามี 2 ตัวแปรที่แต่ละตัวแปรมีระดับย่อยต่างๆ ตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรตาม อีกตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรอิสระ หรือกรณีที่มีตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร เช่น มี 3 ตัวแปร การสร้างตารางจะเป็นแบบ 3 ทาง เช่นอาจเป็นชนิด 2 x 2 หรือ 2 xr หรือ sx 2 หรือ sxr และอาจมีมากถึง k ตัวแปรซึ่งการสรางตารางจะซับซ้อนมากขึ้น

       วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ คือ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้ ว่าตัวแปรอิสระมี ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามหรือไม่ ถ้ามีความสัมพันธ์กัน มีมากน้อยเพียงใด หรือตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเกิดขึ้นของตัวแปรตามได้อย่างไร

 

Update :14 June, 2007

 
Hits Service at Hits.SiamHRM.com  
Webmaster : nigthmarez@hotmail.com   © Copyright 2006-2007 Astyleplus.net All Rights Reserved. Design by Interspire