หน้าแรก     บทเรียน     โปรแกรม     ผู้จัดทำ     เอกสารอ้างอิง
 

- บทนำ
- การวัดความสอดคล้องกัน
- การวัดความสัมพันธ์- พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
- คณะวิทยาศาสตร์
- ภาควิชาสถิติประยุกต์

 


รายชื่อสมาชิก

1. นาย จักรพงษ์ สายหงษ ์ รหัสนักศึกษา 46050217

2. นาย ชญานิน แพทย์วงศ์ รหัสนักศึกษา 46050222

3. นาย วรวัฒน์ เจียมภิรมย์สุข รหัสนักศึกษา 46050252

4. นาย วิวรรธน์ ไวยศยะวรรณ์ รหัสนักศึกษา 46050257

 

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ . อุมาพร จันทศร

 

อาจารย์ที่เป็นกรรมการร่วม

ผศ . วราพร เหลือสินทรัพย์

อ . พรชัย หลายพสุ

เว็บไซต์นี้ เป็นส่วนหนึ่ง ของปัญหาพิเศษ "สื่อการสอนเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่มเบื้องต้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต"
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้จัดทำขึ้นใน ระยะเวลาที่จำกัด ยังขาดรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่น แบบฝึกหัดท้ายบท แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้ใช้ ซึ่งจะต้อง มีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปให้สมบูรณ์

 


 

 
 
Webmaster : nigthmarez@hotmail.com   © Copyright 2006-2007 Astyleplus.net All Rights Reserved. Design by Interspire