หน้าแรก     บทเรียน     โปรแกรม     ผู้จัดทำ     เอกสารอ้างอิง
 

- บทนำ
- การวัดความสอดคล้องกัน
- การวัดความสัมพันธ์- พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
- คณะวิทยาศาสตร์
- ภาควิชาสถิติประยุกต์

 
 

เอกสารอ้างอิง

 

1. กิติศักดิ์ เจริญโภคานนท์ . 2537. พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น PHP4 By Example . บริษัท ซัคเซส มีเดียจำกัด .

2. วีรานันท์ พงศาภักดี . 2537 . การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม (กับ GLIM) . คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.

3. วีรานันท์ พงศาภักดีม. 2544. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม : ทฤษฎีและการประยุกต์ (กับ GLIM และ SPSS/FW) . โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.

4. สมเพลิน เกษมรัตนสันติ . 2532. การวิเคราะห์ทวิตัวแปรและพหุตัวแปรของข้อมูลแบบตาราง . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท พัฒนาการพิมพ์จำกัด.

5. อุมาพร จันทศร . 2542 . สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.

6. Alan Agresti. 1996 . An Introduction to Categorical Data John Wiley & Sons.

7. Alan Agresti. 1990. Categorical Data Analysis John Wiley & Sons.

8. Chiris Leach. 1976. Introduction to Statistics : A Nonparametric Approach for the Social Science John Willey & Sons.

9. JamesJ. Higgins. 2004. Introduction to Modern Nonparametric Statistics Thomson Brooks/cole.

10. Sidney Siegel. 1956. Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences McGraw-Hill Book Company.

11. E. Stokes, S. Davis , G. Koch. 2000. Categorical Data Analysis Using The SAS System 2nd edition Cary , NC : SAS Institute Inc.

12. สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล. 2547. อินไซท์ PHP5 บริษัท โปรวิชั่น จำกัด.


 

 
 
Webmaster : nigthmarez@hotmail.com   © Copyright 2006-2007 Astyleplus.net All Rights Reserved. Design by Interspire