หน้าแรก     บทเรียน     โปรแกรม     ผู้จัดทำ     เอกสารอ้างอิง
 

- บทนำ
- การวัดความสอดคล้องกัน
- การวัดความสัมพันธ์- พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
- คณะวิทยาศาสตร์
- ภาควิชาสถิติประยุกต์

 

 

บทที่ 3
การวัดความสัมพันธ์ (Measure of association)


      การทดสอบสมมติฐานแย้งแบบมีลำดับของ jonckheere – Terptra (The jonckheere Terpstra test for order alternative)

สถิติที่ใช้ทดสอบ

ตัวอย่าง3.13 ในการทดลองเพื่อเปรียบเทียบ ขนาดปุ๋ย 3 ประเภท คือ 10 , 20 , และ 30 กก. ต่อไร่ในการปลูกข้าวในท้องที่แห่งหนึ่ง จึงสุ่มสุ่มเลือกพื้นที่เพาะปลูกมาทดลองทั้งสิ้น 22 ไร่ ให้มีสภาพการปลูกคล้ายคลึง กันทุกประการ ยกเว้นการให้ปุ๋ยทดลองด้วยขนาด 8 , 7 , และ 7 ไร่ สำหรับการใช้ปุ๋ยจำนวน10 , 20 , และ 30 กก. ต่อไร่ตามลำดับ เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวบันทึกน้ำหนักของข้าวที่ได้เป็นกิโลกรัมจากแต่ละไร่ ดังตารางต่อไปนี้

      การทดสอบของ jonckheere – Terptra แบบมีซ้ำมาก (The jonckheere – Terptra Test with ties)

      สามารถใช้แนวคิดในหัวข้อ 3 และ 5 มาประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน แต่ตารางการจรณ์ที่ปรับได้ใหม่ จะมีลักษณะเรียงลำดับทางแถวนอนและแถวตั้ง จึงเรียกว่า Doubly ordered contingency table เช่นได้ตารางการณ์จรดังนี้


 

 

 

 
 
  © Copyright 2006-2007 Astyleplus.net All Rights Reserved. Design by Interspire