หน้าแรก     บทเรียน     โปรแกรม     ผู้จัดทำ     เอกสารอ้างอิง
 

- บทนำ
- การวัดความสอดคล้องกัน
- การวัดความสัมพันธ์- พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
- คณะวิทยาศาสตร์
- ภาควิชาสถิติประยุกต์

 

 

บทที่ 3
การวัดความสัมพันธ์ (Measure of association)


     การทดสอบไคสแควร์สำหรับกลุ่มตัวอย่าง k กลุ่มที่เป็นอิสระกัน หรือการทดสอบของ Chi'sqaure เกี่ยวกับความเป็นเอกภาพของสัดส่วน   
  (Chi'sqaure test for k Independent samples หรือ The Chisqaure test for Homogeneity of Proportions)

    การทดสอบนี้ขยายมาจากการทดสอบของ สำหรับ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระกัน ดังนั้นเหมาะที่จะใช้เมื่อตัวอย่างมีขนาดใหญ่

    ข้อมูล ใช้ เมื่อข้อมูลคือความถี่ (frequency) ที่ได้จากมาตรวัดแบบนามบัญญัติหรือเรียงลำดับ การทดสอบยังคงคล้ายกับการทดสอบของ สำหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน คือ ทำการเปรียบเทียบความถี่ที่สังเกตได้ (observed frequency) กับความถี่คาดหวัง (Expected frequency) โดยข้อมูลจะจัดลงตารางแจกแจง 2ทางชนิด r x k เมื่อมี k แถวตั้ง และ r แถวนอน โดยที่แบบทดสอบนี้จะสุ่มตัวอย่าง k ประชากร ด้วยขนาดตัวอย่าง n 1, n 2 , …. , n k ตามลำดับ ข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างจะสรุปๆได้ดังตารางต่อไปนี้
ตัวอย่าง 3 . 8 ในการศึกษาถึงความชอบของแม่บ้านต่อวิธีการบรรจุมันฝรั่งทอดกรอบแบบต่างๆ จากแม่บ้านที่มีรายได้ต่างๆกัน 3 กลุ่ม จึงสุ่มตัวอย่างแม่บ้านจาก 3กลุ่มรายได้มาด้วยขนาด 80 100 และ 120 คน แล้วทดสอบถึงความชอบของวิธีการบรรจุ 3 แบบ คือ บรรจุในกล่องแบบโลหะ (Metallic) หรือบรรจุในกระดาษที่ทำด้วยขี้ผึ้ง (Waxed paper) หรือแบบกระดาษแก้ว (Cellophane) ได้ข้อมูล ดังนี้

ชนิดการบรรจุที่ชอบ
จำนวนแม่บ้านที่มี
รวม
รายได้สูง
รายได้ปานกลาง
รายได้ต่ำ
Metallic
15
27
55
97
Waxed Paper
25
33
40
98
Cellophane
40
40
25
105
รวม
80
100
120
300


จงหาผลสรุปว่า กลุ่มแม่บ้านที่มีรายได้แตกต่างกัน 3 กลุ่ม ดังกล่าวมีค่าสัดส่วนของความชอบต่อการบรรจุมันฝรั่งทอดด้วยวิธีต่างๆแตกต่างกันหรือไม่ ที่ ? = 0.01 หรือรายได้และชนิดการบรรจุที่ชอบ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่


วิธีทำ เนื่องจากข้อมูลมีมาตราวัดแบบนามบัญญัติ แบบ 3 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระกันและสนใจเกี่ยวกับค่าสัดส่วนของเหตุการณ์ย่อย ดังนั้น สถิติที่เหมาะสมจึงคือ


 

 

 

 
 
  © Copyright 2006-2007 Astyleplus.net All Rights Reserved. Design by Interspire